Bincom.pl

Regulamin

1. Postanowienia ogólne
 
Witryna www.bincom.pl prowadzona jest przez firmÄ™ BINcom Joanna Patrzyk spóÅ‚ka jawna z siedzibÄ… przy ulicy Ogrodowej 11 w CzÄ™stochowie.
NIP: 949-17-23-869, REGON: 151553242
Sklep www.bincom.pl nie prowadzi sprzedaży internetowej. Strona internetowa sklepu ma charakter informacyjny i sÅ‚uży do zapoznania siÄ™ z ofertÄ… sklepu oraz daje możliwość zamówienia towaru.
Ceny towarów znajdujÄ…cych siÄ™ w ofercie sklepu www.bincom.pl wyrażone sÄ… w zÅ‚otych polskich i zawierajÄ… podatek VAT.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen oferowanych towarów bez uprzedzenia oraz zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujÄ…cych siÄ™ na stronach sklepu. Zmiany te nie dotyczÄ… zamówieÅ„ przyjÄ™tych do realizacji.
Wszelkie opisy oraz zdjÄ™cia zamieszczone w serwisie www.bincom.pl sÄ… poglÄ…dowe i mimo wszelkich staraÅ„ firma nie gwarantuje, że publikowane dane nie zawierajÄ… uchybieÅ„ lub bÅ‚Ä™dów, które nie mogÄ… jednak być podstawÄ… do roszczeÅ„.

2. SkÅ‚adanie zamówieÅ„
 
Na zÅ‚ożenie zamówienia skÅ‚ada siÄ™ umieszczenie wybranego produktu w koszyku, wypeÅ‚nieniu formularza zamówienia i przesÅ‚anie go do www.bincom.pl.
Dane osobowe wpisywane w formularzu zamówienia podlegajÄ… ochronie zgodnie z PolitykÄ… PrywatnoÅ›ci firmy BINcom.
 
3. PÅ‚atnoÅ›ci i odbiór towarów
 
Odbiór zamówionych towarów odbywa siÄ™ w siedzibie firmy.
Płatności dokonywane są w siedzibie firmy przy odbiorze towaru.
Preferowane sposoby płatności:
 - gotówka,
 - karty pÅ‚atnicze,
 - przelew na konto (instytucje publiczne - szkoÅ‚y, przedszkola, itp.),
 - system ratalny Santander.
 
4. Warunki gwarancji
 
Wszystkie towary znajdujące się na stronie www.bincom.pl objęte są gwarancją.
Okres gwarancji w zależności od producenta wynosi 12, 24 i 36 miesięcy.
Naprawy produktów posiadajÄ…cych wÅ‚asnÄ… kartÄ™ gwarancyjnÄ… realizowane sÄ… w serwisach producentów. W przypadku braku wÅ‚asnej karty gwarancyjnej, sklep wystawi wÅ‚asnÄ… kartÄ™ i wszelkie naprawy bÄ™dÄ… realizowane za poÅ›rednictwem sklepu BINcom. Wszelkie wady lub usterki ujawnione w okresie gwarancji bÄ™dÄ… usuwane bezpÅ‚atnie w ciÄ…gu 14 dni od dostarczenia towaru do serwisu. W przypadku odesÅ‚ania towaru do serwisu zewnÄ™trznego lub z przyczyn losowych termin ten może ulec wydÅ‚użeniu.
Okres gwarancji zostaje wydłużony o czas naprawy.
Kupującemu przysługuje prawo do wymiany produktu na nowy w przypadku gdy 3-krotna wymiana tego samego podzespołu nie spowoduje prawidłowej pracy tego produktu.
KupujÄ…cemu nie przysÅ‚uguje prawo do gwarancji w przypadku gdy uszkodzony towar byÅ‚ użytkowany niezgodnie z jego przeznaczeniem, wykazuje uszkodzenia mechaniczne, z powodu nieprawidÅ‚owej instalacji, używania materiaÅ‚ów eksploatacyjnych innych niż zalecane przez producenta, niewiedzy użytkownika, w wyniku zdarzeÅ„ losowych takich jak wyÅ‚adowania atmosferyczne, pożar, powódź, przepiÄ™cia w sieci energetycznej.
Firma BINcom nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych ani inne szkody w wyniku uszkodzenia produktu.
W przypadku zestawów komputerowych dopuszcza siÄ™ instalowanie innych podzespoÅ‚ów i oprogramowania bez utraty gwarancji pod warunkiem że instalacje te przeprowadzone sÄ… zgodnie z instrukcjÄ… obsÅ‚ugi producenta.
Gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne ani inne towary podlegające naturalnemu zużyciu podczas użytkowania sprzętu.